ສະແດງ # 
ຊື່ ວັນທີເຜີຍແຜ່ %s ຈຳນວນກົດເບິ່ງ
ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຮ່ວມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ທົບທວນຄືນບັນດາຄວາມຄືບໜ້າ ການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ດຳເນີນທຸລະກິດໃນປະເທດ 07-ມ.ຖ-2019 89
ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືລະດັບວິຊາການ ໂຄງການ ສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ເພື່ອສົ່ງອອກຢູ່ສາມແຂວງ ພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ 04-ມ.ຖ-2019 79
The first National Facilitation Committee (NTFC) meeting 04-ມ.ສ-2019 185
New project aims at increased exports for Lao PDR’s businesses 12-ມ.ນ-2019 368
ກອງປະຊຸມເປີດໂຄງການສົ່ງເສີມ ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ 15-ກ.ພ -2019 485
ອົດສະຕຣາລີໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້້າ 4.5 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາລີ ເພື່ອປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າຢູ່ ສປປ ລາວ 08-ກ.ພ -2019 484
ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການ ທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ຂອງວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຄັ້ງທີ V 10-ທ.ວ-2018 602
ຊຸດຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ ພາຍໃຕ້ຂອບຂອງໂຄງການ ເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 18-ຕ.ລ-2018 782
ຊຸດຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ ພາຍໃຕ້ຂອບຂອງໂຄງການ ເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ ຂອງວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 10-ຕ.ລ-2018 764
ພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບມາດຕະການຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງ ຄວາມສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ 09-ຕ.ລ-2018 824
ກອງປະຊຸມ ທາບທາມຮ່າງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມ ວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະບັບປັບປຸງ 28-ກ.ຍ-2018 648
A New Export Competitiveness Project for Nothern provinces was presented to line ministries and development partners. 24-ກ.ຍ-2018 779
ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາ ປັບປຸງດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 18-ກ.ຍ-2018 844
ກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບ “ການສົ່ງເສີມການເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ” 03-ກ.ຍ-2018 900
The government hold the first competition advocacy workshop for the public and private sector. 27-ສ.ຫ-2018 841
ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ “ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ້ຄູ່ຮ່ວມງານ ສະຖານບັນການເງິນ (PFIs), ທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມອຶ່ນໆ” 23-ສ.ຫ-2018 958
ກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ-ພາກທຸລະກິດ 06-ກ.ກ-2018 887
RELATED and IAI projects of GIZ and relevant development partners reviewed the last six months activities and discussed work plan for the next six months of 2018. 05-ກ.ກ-2018 1145
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວຫຼ້າສຸດ