ສະແດງ # 
ຊື່ ວັນທີເຜີຍແຜ່ %s ຈຳນວນກົດເບິ່ງ
ກອງປະຊຸມເປີດໂຄງການສົ່ງເສີມ ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ 15-ກ.ພ -2019 3
ອົດສະຕຣາລີໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້້າ 4.5 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາລີ ເພື່ອປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າຢູ່ ສປປ ລາວ 08-ກ.ພ -2019 84
ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການ ທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ຂອງວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຄັ້ງທີ V 10-ທ.ວ-2018 299
ຊຸດຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ ພາຍໃຕ້ຂອບຂອງໂຄງການ ເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 18-ຕ.ລ-2018 527
ຊຸດຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ ພາຍໃຕ້ຂອບຂອງໂຄງການ ເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ ຂອງວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 10-ຕ.ລ-2018 494
ພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບມາດຕະການຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງ ຄວາມສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ 09-ຕ.ລ-2018 502
ກອງປະຊຸມ ທາບທາມຮ່າງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມ ວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະບັບປັບປຸງ 28-ກ.ຍ-2018 365
A New Export Competitiveness Project for Nothern provinces was presented to line ministries and development partners. 24-ກ.ຍ-2018 458
ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາ ປັບປຸງດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 18-ກ.ຍ-2018 514
ກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບ “ການສົ່ງເສີມການເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ” 03-ກ.ຍ-2018 572
The government hold the first competition advocacy workshop for the public and private sector. 27-ສ.ຫ-2018 522
ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ “ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ້ຄູ່ຮ່ວມງານ ສະຖານບັນການເງິນ (PFIs), ທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມອຶ່ນໆ” 23-ສ.ຫ-2018 626
ກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ-ພາກທຸລະກິດ 06-ກ.ກ-2018 601
RELATED and IAI projects of GIZ and relevant development partners reviewed the last six months activities and discussed work plan for the next six months of 2018. 05-ກ.ກ-2018 768
The Lao government through the Ministry of Industry and Commerce and Development Partners plan a new project for promoting local economic in three Northern Provinces. 02-ກ.ກ-2018 538
Workshop on public accounting for accountant and finance officers 18-ພ.ພ-2018 636
Government and private sector discussed preparation for 11th Lao Business Forum 06-ມ.ສ-2018 914
ລັດຖະບານ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຮ່ວມປຶກສາຫາລື ບັນດາສິ່ງທ້າທ້າຍ ແລະ ບັນຫາ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ຄວາມສາມາດ ໃນການແຂ່ງຂັນ ຂອງພາກເອກະຊົນ ໃນ ສປປ ລາວ 28-ມ.ນ-2018 1082
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວຫຼ້າສຸດ