ສະແດງ # 
ຊື່ ວັນທີເຜີຍແຜ່ %s ຈຳນວນກົດເບິ່ງ
ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການ ທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ຂອງວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຄັ້ງທີ V 10-ທ.ວ-2018 59
ຊຸດຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ ພາຍໃຕ້ຂອບຂອງໂຄງການ ເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 18-ຕ.ລ-2018 276
ຊຸດຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ ພາຍໃຕ້ຂອບຂອງໂຄງການ ເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ ຂອງວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 10-ຕ.ລ-2018 271
ພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບມາດຕະການຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງ ຄວາມສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ 09-ຕ.ລ-2018 319
ກອງປະຊຸມ ທາບທາມຮ່າງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມ ວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະບັບປັບປຸງ 28-ກ.ຍ-2018 200
A New Export Competitiveness Project for Nothern provinces was presented to line ministries and development partners. 24-ກ.ຍ-2018 290
ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາ ປັບປຸງດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 18-ກ.ຍ-2018 337
ກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບ “ການສົ່ງເສີມການເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ” 03-ກ.ຍ-2018 378
The government hold the first competition advocacy workshop for the public and private sector. 27-ສ.ຫ-2018 323
ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ “ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ້ຄູ່ຮ່ວມງານ ສະຖານບັນການເງິນ (PFIs), ທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມອຶ່ນໆ” 23-ສ.ຫ-2018 438
ກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ-ພາກທຸລະກິດ 06-ກ.ກ-2018 448
RELATED and IAI projects of GIZ and relevant development partners reviewed the last six months activities and discussed work plan for the next six months of 2018. 05-ກ.ກ-2018 594
The Lao government through the Ministry of Industry and Commerce and Development Partners plan a new project for promoting local economic in three Northern Provinces. 02-ກ.ກ-2018 390
Workshop on public accounting for accountant and finance officers 18-ພ.ພ-2018 454
Government and private sector discussed preparation for 11th Lao Business Forum 06-ມ.ສ-2018 710
ລັດຖະບານ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຮ່ວມປຶກສາຫາລື ບັນດາສິ່ງທ້າທ້າຍ ແລະ ບັນຫາ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ຄວາມສາມາດ ໃນການແຂ່ງຂັນ ຂອງພາກເອກະຊົນ ໃນ ສປປ ລາວ 28-ມ.ນ-2018 863
Public and private sectors meet to discuss possible solutions to private sector issues raised through the Lao Business Forum’s dialogue process 23-ກ.ພ -2018 899
Ministry of Industry and Commerce shared experiences in implementing development projects with Uganda delegation 22-ກ.ພ -2018 877
10th PEC - Reinforces Commitment to Trade and Private Sector Development in Lao PDR 26-ມ.ກ -2018 1150
Donors and development agencies reviewed activities and work plan for the remaining period of TDF-II Project 22-ທ.ວ-2017 1130
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວຫຼ້າສຸດ