ສະແດງ # 
ຊື່ ວັນທີເຜີຍແຜ່ %s ຈຳນວນກົດເບິ່ງ
ພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບມາດຕະການຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງ ຄວາມສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ 09-ຕ.ລ-2018 54
ກອງປະຊຸມ ທາບທາມຮ່າງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມ ວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະບັບປັບປຸງ 28-ກ.ຍ-2018 80
A New Export Competitiveness Project for Nothern provinces was presented to line ministries and development partners. 24-ກ.ຍ-2018 141
ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາ ປັບປຸງດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 18-ກ.ຍ-2018 186
ກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບ “ການສົ່ງເສີມການເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ” 03-ກ.ຍ-2018 206
The government hold the first competition advocacy workshop for the public and private sector. 27-ສ.ຫ-2018 165
ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ “ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ້ຄູ່ຮ່ວມງານ ສະຖານບັນການເງິນ (PFIs), ທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມອຶ່ນໆ” 23-ສ.ຫ-2018 275
ກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ-ພາກທຸລະກິດ 06-ກ.ກ-2018 305
RELATED and IAI projects of GIZ and relevant development partners reviewed the last six months activities and discussed work plan for the next six months of 2018. 05-ກ.ກ-2018 444
The Lao government through the Ministry of Industry and Commerce and Development Partners plan a new project for promoting local economic in three Northern Provinces. 02-ກ.ກ-2018 253
Workshop on public accounting for accountant and finance officers 18-ພ.ພ-2018 330
Government and private sector discussed preparation for 11th Lao Business Forum 06-ມ.ສ-2018 527
ລັດຖະບານ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຮ່ວມປຶກສາຫາລື ບັນດາສິ່ງທ້າທ້າຍ ແລະ ບັນຫາ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ຄວາມສາມາດ ໃນການແຂ່ງຂັນ ຂອງພາກເອກະຊົນ ໃນ ສປປ ລາວ 28-ມ.ນ-2018 686
Public and private sectors meet to discuss possible solutions to private sector issues raised through the Lao Business Forum’s dialogue process 23-ກ.ພ -2018 723
Ministry of Industry and Commerce shared experiences in implementing development projects with Uganda delegation 22-ກ.ພ -2018 713
10th PEC - Reinforces Commitment to Trade and Private Sector Development in Lao PDR 26-ມ.ກ -2018 983
Donors and development agencies reviewed activities and work plan for the remaining period of TDF-II Project 22-ທ.ວ-2017 953
GIZ and development partners reviewed RELATED and IAI Project’s progress in the past six months 19-ທ.ວ-2017 1145
Promoting of Access to Finance Project for the SMEs in Luang Prabang Province 14-ທ.ວ-2017 952
Department of Imports and Exports officially launched the trade facilitation roadmap for 2017 - 2022 30-ພ.ຈ-2017 786
The Review Committee Meeting for the SME Access to Finance Project 23-ພ.ຈ-2017 849
Lao Business Forum team holds a Public-Private Sector Consultative meeting in Champasak 31-ຕ.ລ-2017 937
The Draft of Operational Regulations for the Lao Insurance Sector was discussed among Insurance Companies 20-ຕ.ລ-2017 1083
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວຫຼ້າສຸດ